ABOUT
OEM | ODM | OBM

OEM

ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER

ผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัทที่จะไปขายในแบรนด์ของตัวเอง
โดยโรงงานประเภทนี้จะรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด แล้วติดชื่อแบรนด์ หรือ จะไม่ตีตราก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าโดยการใช้กระบวนการผลิตของโรงงานตั้งแต่ฝ่ายผลิต ไปจนถึง เครื่องจักรต่างๆสำหรับการผลิต ซึ่งทำให้ลูกค้าที่มาจ้างโรงงานผลิตนั้น ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก โดยไม่ต้องถึงขั้นจัดตั้งโรงงานหรือซื้อเครื่องจักรผลิตสินค้าเอง ทำให้ผู้จ้างผลิตมีความเสี่ยงน้อย ใช้เงินทุนในการผลิตไม่มาก ซึ่งผลตอบแทนที่ได้ถือว่าคุ้มค่า โรงงานประเภทนี้นั้นมักจะเป็นโรงงานเปิดใหม่ ๆ หรือโรงงานที่ไม่เน้นการสร้างแบรนด์ของตนเองแต่เน้นการผลิตให้กับแบรนด์ให้กับอื่น ๆ ที่ต้องการผลิตในจำนวนน้อย หรือไม่มีโรงงานเป็นของตนเอง

        

 • ช่วยลดต้นทุนการผลิตต่ำ      

 • เจ้าของแบรนด์ไม่ต้องมีโรงงานเป็นของตัวเอง

 • ง่ายต่อการเปลี่ยนลักษณะหรือกลยุทธ์ทางธุรกิจ

 • มีผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางการผลิตคอยดูแล

 Advantages 

ผู้รับจ้างที่ออกแบบและ ผลิตสินค้าให้กับบริษัทเพื่อนำไปขายในแบรนด์ตัวเอง ซึ่งโรงงานประเภทนี้ค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกับประเภท OEM โดยผู้รับจ้างจะมีความสามารถทั้งการผลิตและออกแบบ โดยสามารถพัฒนารูปแบบสินค้าได้เองและนำแบบสินค้านั้นไปเสนอขายให้ลูกค้าที่มีแบรนด์แล้ว หรือเป็นการออกแบบร่วมกัน โดยที่ลูกค้ามีหน้าที่ในกระบวนการขายและกระจ่ายสินค้าสู่ตลาดเอง การออกแบบเหล่านี้มีทั้งที่เป็น exclusive คือออกแบบให้เฉพาะราย โดยมีการคิดค่าออกแบบที่แพง เพราะถือว่าลูกค้าเพียงรายเดียวจะได้ประโยชน์ไปอย่างเต็มที่หรือ non exclusive คือให้สิทธิได้กับหลายรายในราคาค่าออกแบบที่ถูกลง

ODM

ORIGINAL DESIGN
MANUFACTURER

 Advantages 

 • ช่วยลดต้นทุนการผลิตต่ำ

 • ไม่ต้องออกแบบเอง
  สามารถขายได้เลย เหมาะกับ
  ผู้เริ่มต้นทำแบรนด์

 • เจ้าของแบรนด์ไม่ต้องมีโรงงานเป็นของตัวเอง

 • มีผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางการผลิต และการออกแบบคอยดูแล

OBM

ORIGINAL
BRAND
MANUFACTURER

การผลิตภายใต้รูปแบบและตราสินค้าของตนเอง เหมาะกับแบรนด์ที่มีความมั่นคง และเป็นโรงงานที่พัฒนาได้เต็มที่ เพื่อผลิตสินค้าและจำหน่ายในปริมาณที่มาก โดยมุ่งเน้น ผลิตแต่สินค้าที่อยู่ภายใต้แบรนด์ของตัวเองแต่เพียงเท่านั้นดังนั้นหากแบรนด์ของของแข็งแรงมากพอ และต้องการกำลังผลิตจำนวนมาก การเลือกสร้างโรงงานเองก็จะสามารถ ลดต้นทุนในการผลิตไปได้ไม่น้อยเลย

 Advantages 

 • มีโรงงานเป็นของตนเอง สามารถผลิตได้ในจำนวนมาก

 • ช่วยลดต้นทุนในการผลิต

 • สามารถปรับกลยุทธ์ในการผลิต เมื่อไรก็ได้